T021 இந்திய சோதிடத்தில் புள்ளியியல் கட்டுமானங்கள்: பாகம் 1. அறிமுகம்

சோதிடத்தில் புள்ளியியலின் முன்னோடி மிசேல் காவ்குலின் மிசேல் காவ்குலின் (Michel Gauquelin). சோதிடத்தை தரவு அறிவியல் / புள்ளியியல் சார்ந்து நிரூபிக்கும் முயற்சியில் உள்ளவர்கள், இந்த மனிதரின் முயற்சிகளின் சாயல் இன்றி தங்கள் முயற்சியை முன்னெடுக்க இயலாது. மேற்கத்திய சோதிடத்தை மிகவும்…

Continue ReadingT021 இந்திய சோதிடத்தில் புள்ளியியல் கட்டுமானங்கள்: பாகம் 1. அறிமுகம்

End of content

No more pages to load