சோதிடக் கணிதம் எக்செல் வழியாக செய்வது எப்படி? வகுப்புகளின் காணொளிகளின் தொகுப்பு

https://aimlastrology.in அடுத்த முன்னெடுப்பு

AIMLAstrology YouTube Channel

நமது பிரத்தியேக YouTube அலைவரிசை -> இதுவாகும். இதில் வரும் வகுப்பின் வீடியோக்கள் இங்கேயும் பதிவிடப்படும்.

வலைத்தள அறிமுகம்  – வகுப்புகளுக்கு முன்னுரை

 எண்ணளவில் பாகை கணிதம் செய்வது எப்படி? 

பிறந்த நாழிகை – விநாழிகையை மணி, நிமிடமாக மாற்றுவது எப்படி?

பிறந்த ஜாதகம் சரியாக கணிப்பது எப்படி?

Class 5 in Tamil

Class 6

Class 7

Class 8 – நவாம்ச கணிதம் செய்வது எப்படி? புஷ்கரம், வர்கோத்தமம், கண்டாந்தம், தியாச்சியம் பற்றிய விளக்கங்கள் மற்றும் கணிதம்


Degree System of Astrology – Part 1

Relative Degree System of Astrology – Part 2

பாவகம் – கணித அடிப்படையும் வானியல் விளக்கங்களும்

சம பாவகம் கணிதம் – பாகம் 1

பாவக கணிதம் – பாகம் 2

கிரகச் சேர்க்கைகள் கணிப்பது எப்படி? (calculating planetary conjunctions)

அடுத்து வர இருக்கும் வகுப்பு – கிரகப் பார்வைகள் கணிப்பது எப்படி?

Feel welcome to share your comments or feedback!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.