சோதிடக் கணிதம் எக்செல் வழியாக செய்வது எப்படி? வகுப்புகளின் காணொளிகளின் தொகுப்பு

https://aimlastrology.in அடுத்த முன்னெடுப்பு

AIMLAstrology YouTube Channel

நமது பிரத்தியேக YouTube அலைவரிசை -> இதுவாகும். இதில் வரும் வகுப்பின் வீடியோக்கள் இங்கேயும் பதிவிடப்படும்.

வலைத்தள அறிமுகம்  – வகுப்புகளுக்கு முன்னுரை

 எண்ணளவில் பாகை கணிதம் செய்வது எப்படி? 

பிறந்த நாழிகை – விநாழிகையை மணி, நிமிடமாக மாற்றுவது எப்படி?

4. விரைவில் – ஜாதகரின் பிறப்பு தரவுகள், ராசி கட்டம் கட்டமைப்பு எக்சலில் செய்வது எப்படி?


Feel welcome to share your comments or feedback!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.